De actuele kerkdienst van de EBG Noord-Holland

Wilt u een collecte overmaken dan kunt u dat doen  via de  links hiernaast of naar:

  • NL68 INGB 0000 4713 80
  • t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haarlem.
  • Graag in de omschrijving duidelijk aangeven voor welk doel uw collecte bestemd is!

Wij vragen collecten voor de EBG Noord-Holland (1e collecten) en voor een netwerk voor de EBG (2e collecte) en de kosten van de kerkdienst of onderhoud van het kerkgebouw (3e collecte)

2e collecte – Jaarproject ECP: Een verbindend netwerk voor de EBG
Hoe kunnen we goed contact houden over lange afstanden? De Broedergemeente leeft door de innerlijke verbinding met God, maar is ook afhankelijk van de uiterlijke verbinding van de leden met elkaar. Dit strekt zich vaak uit over grote afstanden en soms moeten langere perioden worden overbrugd, zonder persoonlijke uitwisseling.
We willen het gemakkelijker maken om deze verbinding onder elkaar te onderhouden. Hiervoor moet een mogelijkheid tot verbinding via een Cloud, een digitaal netwerk, worden gecreëerd. Dit is een beveiligde interne dataruimte die via het internet toegankelijk is en directe communicatie tussen de leden en de gemeenten mogelijk maakt. Dit systeem wordt geïnstalleerd in ons eigen kleine computercentrum in Herrnhut.
Daar in het Cloud-systeem wordt ruimte gecreëerd voor: uitnodigingen voor evenementen, nieuws, discussiefora, documenten over spirituele onderwerpen en nog veel meer. Door deze Cloud willen we het verbindende netwerk in leven houden en versterken.
Om dit digitale netwerk op te zetten en te exploiteren, moeten we onze servers uitrusten met voldoende capaciteit. Daarnaast zijn er kosten voor de technische inrichting en doorlopende ondersteuning, ook voor persoonlijke ondersteuning aan de technische en inhoudelijke kant. Voor dit project – om de band tussen ons te versterken – vragen we dit jaar om collectes.

Meer ideeën voor een kerkdienst thuis en geloofsopvoeding met kinderen vindt u via onderstaande links:

Kerkdiensten in 2020

5 januari 2020,  11.00 u – Nieuwjaarsdienst in Haarlem

Per 1 januari 2020 verandert het volgende wat betreft de kerkdiensten:

  • 1e zondag van de maand – regionale kerkdienst (afgewisseld in Haarlem om 11.00 of Alkmaar om 12.30)
  • 2e zondag van de maand – plaatselijke kerkdiensten in Haarlem (om 10.30) en Hoorn (om 13.00)
  • 3e zondag van de maand – plaatselijke kerkdiensten in Haarlem (om 10.30) en Alkmaar (om 12.00)
  • 4e zondag van de maand – plaatselijke kerkdienst in Haarlem (om 10.30) en Zaandam (om 12.30)
  • 5e zondag van de maand – plaatselijke kerkdienst in Haarlem (om 10.30)

Rond de kerkelijke feestdagen Pasen, Pinksteren en Kerst kan hiervan afgeweken worden. Zie het rooster in het kerkblad of op de website voor de details. Alle leden en vrienden van de EBG zijn in elk van de kerkdiensten welkom. U kunt dus graag gaan buurten in een andere plaats.

Voor meer informatie zie Nieuws

"Eeuwig duurt zijn trouw"

Eeuwig duurt zijn trouw – Deze vier woorden vormen het refrein van psalm 136. Na telkens een korte regel met een uitspraak over de goede daden van God of over de reactie van de mens daarop, antwoordt de gemeente met steeds dezelfde woorden.

Wat bij het lezen monotoon lijkt, wordt in de liturgie van de eredienst tot een gemeenschappelijk geloofsbelijdenis en gedeeld gevoel. De woorden stuwen het lied verder en het gebed naar boven. Ze stichten ook gemeenschap tussen de mensen die daar bijeen zijn, om God te loven. Want hun eigen ervaringen en belevenissen met God worden bijeen gebracht in dit gezamenlijke lied.

Nu heeft Psalm 136 een vastgelegde tekst. Maar wat zou het mooi zijn, als wij hem een keer bidden en iedereen zelf een eigen regel mag invoegen, waarop de gemeente reageert: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’. Zou u daar een korte regel tekst aan kunnen bijdragen? Welke woorden zouden dat kunnen zijn? Misschien kunt u van een moment vertellen, waarop God u in het bijzonder dichtbij was. Of heeft u iets meegemaakt, waarin u de hulp van God ervaren heeft. Of u vertelt gewoon van een mooie belevenis in uw leven of van een persoon, die u dierbaar is. Als wij dat met elkaar delen en steeds weer bevestigen, dan ontstaat er een rijk beeld van het geloof dat de ervaringen van de enkele mens overstijgt.

In het boek van de Psalmen vormt Psalm 136 het sluitstuk van een reeks lofpsalmen. Alles wat daarvoor werd gebeden en gezongen komt hier nog een keer bij elkaar. In de liturgie van de tempel van Jeruzalem klonk de Psalm op elke grote feestdag. Hij vormt het refrein voor het hele gelovige leven. Je ervaart samen een stukje eeuwigheid.

Maar niet alleen in de tempel of in de synagogen was de Psalm te horen. De woorden van het refrein blijven ook met je meegaan, als je na de dienst naar huis gaat. Ze werden ook in de huizen van de mensen gezongen. Het refrein van de Psalm begeleidt hen door het hele leven, bij alles wat ze tegenkomen en wat hen overkomt, bij al hun doen en laten. Overal hoort de reactie bij: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’. Het is alsof de woorden je bij de hand nemen om met je samen terug te kijken op je levensweg om te ontdekken waar God daarin aan het werk was. Was Hij het niet, die je samen heeft gebracht met een mens, die je nu bijzonder dierbaar is? Was Hij niet met je in een bijzonder moeilijk moment? Heeft Hij je niet de woorden in de mond gelegd, waardoor je anderen hebt kunnen overtuigen om je de baan te geven waar je nu trots op bent?

Het refrein wijst je ook naar de toekomst. Je mag ervan overtuigd zijn, dat God je niet in de steek laat. Je mag er op hopen en vertrouwen, dat Hij er zal zijn, als je hem nodig hebt. Eeuwig is niet een punt achter de horizon, maar het is de tijd, die er was en de tijd, die er komt en het moment daartussenin. Maar hoe zit het dan met momenten waarop het leven niet soepel verloopt, waarin mensen zich van je afkeren of waarin jezelf het leven verknoeit? Verstomt dan het refrein, omdat je de woorden niet over je tong krijgt?

Ik moet aan een trucje denken dat wij vroeger bij onze kinderen toegepast hebben: Toen ze nog klein waren, was een wandeling soms een grote uitdaging, vooral als de weg lastig werd en bergopwaarts ging. Dan kon het gebeuren dat ze opeens naast de weg neerploften en weigerden nog een stap te verzetten. Wat doe je dan zo midden in het bos, halverwege de berg? Terugkeren is geen optie, doorlopen de enige mogelijkheid. Soms hielp het om even wat te eten en uit te rusten, soms gaf de belofte van een ijsje aan het eind van de weg de nodige motivatie. Om het lopen zelf makkelijker te maken zongen wij samen een eenvoudig liedje, soms wel tientallen keren achter elkaar. De woorden gaven het ritme voor onze stappen aan en de melodie maakte de adem rustig en gelijkmatig. Zo konden wij de moeilijke weg doorstaan.

Een Psalmlied, vooral met dit refrein, kan in ons leven ook zo werken. Je zingt hem, je bidt hem haast automatisch en hij draagt je ook door moeilijke perioden. De eenvoudige zin “Eeuwig duurt zijn trouw” krijgt dan een eigen kracht, die verder gaat dan de betekenis van de woorden. Wie dat een keer heeft meegemaakt, zal dat kunnen beamen: “Eeuwig duurt zijn trouw”.

Stefan Bernhard

Naschrift: voor Oogstfeest (4 oktober 2020) hebben gemeenteleden aan een nieuwe Psalm meegeschreven. Deze psalm hebben wij de kerkdienst met elkaar gebeden:

Loof de HEER, want Hij is goed
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die een genadige God is, een vergevende God, een barmhartige Vader.
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die ons vraagt om hem bewust te volgen, en Vrede schenkt en ware rust.
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die een God is die geen onderscheid maakt.
tussen witte of gekleurde mensen.
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die ons met elkaar verbind, zodat we niet hoeven te vrezen, zijn zegenende rechterhand zal ons onder alle omstandigheden leiden.
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die mijn voeten weer op vaste grond heeft gezet.
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die mij heeft gedragen waar ik geen weg meer vond.
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die mij op veilige wegen laat gaan, laat rusten aan frisse water
en met al mijn wegen vertrouwd is.
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die mij laat geloven in de kracht van het gebed.
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die mij elke dag nieuwe kracht geeft.
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die mij vertrouwen geeft waardoor ik op Hem kan bouwen.
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die ons redt door zijn genade.
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die ons tegen onze vijanden beschermd.
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die mij Zijn liefde geeft zodat ik in Hem mag blijven geloven.
– eeuwig duurt zijn trouw –
Die grote wonderen doet; Hij alleen. God bewijst Zijn genade.
– eeuwig duurt zijn trouw –

Amen.

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.