*FAQ

Tien vragen en antwoorden over het lidmaatschap in de EBG

De Evangelische Broedergemeente (EBG) is een Christelijke kerk. Ze bestaat uit kerkprovincies en gemeenten in verschillende landen, waaronder Nederland. De EBG Noord-Holland is een van de gemeenten. Ze is onderdeel van de Europees-Continentale kerkprovincie.
De bijbel is onze basis. Wij laten ons verder leiden door het visiedocument van de Europees Continentale kerkprovincie van de EBG uit 2012. Voor onze gemeente hebben wij in 2011 twee aanvullende uitgangspunten geformuleerd:

  • De EBG Noord-Holland is een kerk die mensen samenbrengt en de algemene christelijke boodschap met een eigen Surinaams-Nederlands geluid verbindt.
  • De EBG Noord-Holland is een kerk waarin je gekend wordt als uniek mens en een persoonlijke relatie met Jezus Christus vindt en ontwikkelt.

U wordt lid door de christelijke doop of als u vanuit een andere kerk naar de EBG overstapt. Uw gegevens worden dan opgenomen in de ledenadministratie van de EBG Noord-Holland. Als leden van de EBG spreken wij elkaar met ‘broeder’ en ‘zuster’ aan, om de gelijkheid en verbondenheid te benadrukken.

Wij kennen doopleden en belijdende leden.
Doopleden zijn mensen die in de EBG of in ene andere kerk gedoopt zijn, maar nog geen belijdenis hebben gedaan.
Belijdende leden zijn doopleden die door hun belijdenis hun lidmaatschap bevestigd hebben. Ze hebben meer rechten en plichten dan doopleden.

Wij maken ook nog een onderscheid tussen actieve een passieve leden.
Actieve leden zijn doop- of belijdende leden die hun plichten nakomen en de daarmee verbonden rechten hebben.
Passieve leden zijn leden die niet alle plichten nakomen en daarom niet alle rechten hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld niet aan de verkiezingen in de EBG deelnemen.

Deze verschillen zijn vastgelegd in de kerkorde van de Europees Continentale Kerkprovincie van de EBG.

Nee, de kerkdiensten en de meeste andere bijeenkomsten van de EBG zijn openbaar. Ze zijn voor iedereen toegankelijk. Wij vragen wel dat de bezoekers en deelnemers onze normen en waarden respecteren en de huisregels in acht nemen. Mensen kunnen ook, ongeacht of zij lid zijn of niet, een beroep doen op de EBG als zijn in geestelijke nood zijn. Wij proberen hen dan zo goed mogelijk te helpen en bij te staan.

De EBG biedt aan de leden de mogelijkheid om samen met anderen hun geloof te beleven en te vieren. Wij bieden daarvoor kerkdiensten, kringen en persoonlijke gesprekken aan. Wij geven ondersteuning als leden actief willen worden in hun christelijk geloof. De predikant en andere vrijwilligers organiseren kerkdiensten en bijeenkomsten, informeren over het christelijk geloof, bieden ondersteuning om dit geloof in hun dagelijks leven in praktijk te brengen. In tijden van geestelijke nood kunnen leden de predikant of een andere medewerker inschakelen voor pastorale begeleiding. Wij geven aandacht aan persoonlijke hoogtepunten zoals verjaardagen en andere jubilea van de leden.

Hoewel de kerkdiensten openbaar zijn, is er een uitzondering. De viering van het Heilig Avondmaal is alleen toegankelijk voor belijdende leden.

Als actief lid mag u ook deelnemen aan de verkiezingen voor de besturen in onze kerk en op de gemeentevergadering meebeslissen over het beleid van de EBG Noord-Holland.

Van een actief lid vragen wij ook geen aparte financiële bijdrage voor de predikant bij huisdiensten met verjaardagen en andere jubilea en bij diensten rond een overlijden.

De EBG kan niet zonder haar leden. Wij verwachten dat de leden de visie van de EBG vanuit hun geloof ondersteunen, actief aan de activiteiten van de kerk deelnemen en de EBG een warm hart toedragen.

Leden dragen door hun kerkelijke bijdragen en door hun vrijwilligerswerk bij aan het werk van de gemeente. Wij verwachten daarom dat onze leden hun kerkelijke bijdrage betalen en zich zoveel mogelijk als vrijwilliger inzetten in de kerk.

Leden beslissen mee over het beleid van de EBG Noord-Holland. Op de gemeentevergaderingen en bij andere gelegenheden verwachten wij van onze leden dat zij meedenken en ideeën aandragen hoe wij de EBG verder kunnen ontwikkelen. Zij moeten ook bereid zijn om deze ideeën samen met anderen uit te voeren.

De kerkelijke bijdrage is de financiële bijdrage voor het lidmaatschap aan de EBG.

– Minimum bijdrage €15 per maand/180€ per jaar per lid

– 3% van uw inkomenLukt het u niet om aan uw kerkelijke bijdragen te voldoen? 

Neemt u alstublieft spoedig contact op met de predikant, zr. Karen Wilson, om een uitzondering aan te vragen. 

De bijdrage van de leden is onmisbaar, om de EBG Noord-Holland financieel gezond en onafhankelijk te maken. De EBG kan met uw bijdrage ook in de toekomst kerkdiensten houden, zieken en ouderen bezoeken, bijbelkringen, kinderkerk, jeugdclub en belijdeniscatechese organiseren. Daarnaast moet ook het kerkgebouw in Haarlem onderhouden worden.

Extra bijdragen voor bepaalde diensten

Deze zijn bedoeld voor leden die in het voorgaande jaar geen (volledige) kerkelijke bijdrage hebben betaald.

Uitzonderingen: Indien een gemeentelid de minimale KB niet kan betalen, dan moet degene dit altijd  bespreken met de predikant. deze legt het
voor aan de OR die uiteindelijk bepaald of er al dan niet betaald moet worden.

Kerkelijke bijdrage: Het minimaal bedrag voor kerkelijke bijdrage is €15 per maand / €180 per jaar/ 3% van uw inkomsten


Verjaardagen

Voor niet betalende leden: minimale bijdrage €180

 

Huwelijksinzegening

Voor betalende leden is de huwelijksinzegening gratis. Voor niet betalende leden is de bijdrage €200

Vindt dit in het kerkgebouw Haarlem plaats, dan zijn er geen kosten. Indien de huwelijksinzegening op een andere locatie/kerk plaatsvindt worden de kosten van de  huur van de kerk in rekening gebracht.

 

Begrafenis

Voor niet betalende leden is de bijdrage €250. Als een begrafenisondernemer het verzoek doet voor het verzorgen van een dienst dan wordt €350 in rekening gebracht.

 

Troostdienst

Alleen de kosten voor de organist worden in rekening gebracht, nl. €35.


Het lidmaatschap eindigt als een lid schriftelijk aangeeft dat hij of zij geen lid meer wil zijn. Wij zullen de persoonlijke gegevens dan uit onze ledenadministratie verwijderen. Uitzondering zijn de gegevens over doop en belijdenis die in de kerkelijke registers staan. U kunt daarom ook later nog altijd een doopbewijs of een bewijs van uw belijdenis aanvragen.

Het lidmaatschap eindigt ook, als de EBG over meerdere jaren geen contact meer heeft met een lid. Dat kan gebeuren, als een lid verhuisd is en geen adreswijziging doorgegeven heeft, of als na een doop of belijdenis het contact verbreekt. De EBG zal dan enkele keren het lid benaderen. Als er geen reactie volgt, dan zal het lid uitgeschreven worden.

U kunt zich op een latere tijdstip weer aanmelden als lid en dan wordt u opnieuw in de EBG opgenomen.

Wij verzamelen alleen de gegevens van onze leden, die wij nodig hebben voor het werk van de EBG. De gegevens worden volgens de AVG opgeslagen en door de daarvoor bevoegde medewerkers beheerd. Wij zullen nooit zonder uw toestemming uw gegevens aan derden doorgeven. U kunt bij de ledenadministratie een uitdraai opvragen van uw gegevens.

In ons privacyverklaring kunt u meer over lezen.

Praktische vragen

  • Evangelische Broedergemeente Noord-Holland: NL90 INGB 0005 6397 26

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.