ANBI

EBG Noord-Holland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Evangelische Broedergemeente Noord-Holland is onderdeel van de Evangelische Broedergemeente Nederland. Ze valt daarom onder de groepsbeschikking van dit kerkgenootschap.

Hieronder vind u de volgende gegevens:
A. Algemene gegevens
B. Samenstelling bestuur
C. Doelstelling en visie
D. Beleidsplan
E. Beloningsbeleid
F. Verslag activiteiten
G. Voorgenomen bestedingen
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Een samenvatting van deze gegevens vind u ook op http://anbi.ebg.nl/noordholland.

A. Algemene gegevens

Officiële naam:
Evangelische Broedergemeente Noord-Holland
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 82 40 87 781
Postadres: 
Parklaan 34, 2011 KW Haarlem
Telefoonnummer predikant:
06 30 38 38 82
E-mailadres:

B. Samenstelling bestuur

De Evangelische Broedergemeente Noord-Holland wordt bestuurd door een
Oudstenraad.
 
Contact via e-mail: 
Samenstelling:
 • Voorzitter (op dit moment is dat de predikant)
 • Secretaris (een van de gekozen leden)
 • Penningmeester (door het Provinciaal bestuur / kerkleiding benoemd)
Deze drie functionarissen vormen het dagelijks bestuur.
 • Maximaal acht gekozen leden
Twee leden uit elke deelgemeente: Alkmaar eo, Haarlem, Hoorn en Zaanstad
(op dit moment zijn twee plaatsen niet ingevuld)
 • Ambtshalve leden
Predikant (op dit moment ook de voorzitter)
Penningmeester (door het Provinciaal bestuur / kerkleiding benoemd)

C. Doelstelling en visie

Onze visie (2011) is:
De EBG Noord-Holland is een kerk die mensen samen brengt en de algemene christelijke boodschap met een eigen Surinaams-Nederlands geluid verbindt.
De EBG Noord-Holland is een kerk waarin je gekend wordt als uniek mens en een persoonlijke relatie met Jezus Christus vindt en ontwikkeld
Verder oriënteren wij ons aan het visiedocument (2012) van de Europees Continentale Broeder-Uniteit:
De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Zij is een  Europese tak van de internationale Broeder-Uniteit. Haar wortels liggen in de Tsjechische voorreformatie en in de Hernhutter beweging  rond graaf von Zinzendorf Zij gelooft met de gehele christenheid in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart.
Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft hij ons laten  zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd  en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in hem, ook als wij falen of schuldig zijn. Hij komt ons als broeder tegemoet die ons bevrijdt. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat.
Zo willen wij graag:
Leven in veelkleurigheid. Grenzen overwinnen
In onze kerk vinden verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis. Deze veelkleurigheid vormt ons kerkelijk leven, verrijkt ons en daagt ons uit. Wij stellen ons open voor de ontmoeting met mensen die anders leven en geloven dan wijzelf. Omdat migratie een grote invloed uitoefent op onze kerk, vormen grenzen voor ons geen belemmering. Wij geven vorm aan eenheid in verscheidenheid
Leven in gemeenschap. De enkeling waarderen
Door Jezus zijn wij zusters en broeders. Zoals hij willen wij aandacht geven aan minder bedeelden en elkaar respecteren, ook in conflicten. Wij waarderen elkaar als mensen met verschillende overtuigingen, talenten en verhalen en brengen deze in onze geloofsgemeenschap in. Wij kennen geen rangen of standen.
Het geloof leven. Hoop uitstralen
Ons geloof krijgt vorm in ons dagelijks leven, in zingen, bidden en werken. De dagteksten helpen ons om het woord van God op ons leven toe te passen. Ze verbinden ons met elkaar en met christenen uit andere kerken. Onze diaconale instellingen, scholen en zendingsorganisaties zetten zich in voor anderen. Wij gaan voor gerechtigheid, vrede en het behoud van de heelheid van de schepping. Wij leggen met woord en daad getuigenis af van onze hoop en nodigen uit tot het geloof
Uit de erfenis putten. Vorm geven aan de toekomst
Talrijke geloofservaringen, kerkelijke vormen en taken zijl} ons als erfenis toevertrouwd Steeds zijn wij op zoek naar wat voor mensen van onze tijd tot zegen kan zijn. In het vertrouwen in de levende Geest van God scheppen wij nieuwe dingen. Wij bouwen niet op onszelf, maar op de beloftes van God
(Bron: Besluiten en Verklaringen van de synode van de Europees Continentale Broeder-Uniteit 2012)

D. Beleidsplan 2016-2020

Als deel van de Evangelische Broedergemeente Nederland volgen wij het beleidsplan van dit kerkgenootschap.U vind dit beleidsplan hier.
Aanvullend op dit beleidsplan lees hieronder het beleidsplan van onze gemeente:
WIE ZIJN WIJ
De Evangelische Broedergemeente Noord-Holland is een regionale gemeente en bestaat uit vier deelgemeenten. Deze gemeenten  zijn: Alkmaar e.o., Haarlem, Hoorn en Zaanstad. Verder is er één predikant die in alle vier de deelgemeenten werkzaam is en vanuit het Provinciaal Bestuur (kerkleiding) in de gehele EBG Noord-Holland is beroepen. Dat maakt hem tot een verbindende schakel tussen de vier deelgemeenten, maar ook tot een belichaming van de regionale gemeente.
Het gemeenteleven wordt voor een groot deel gedragen door de vrijwilligers. Zij werken in alle delen van het pastorale werk, ook als voorgangers in kerkdiensten. De pastorale werker en de predikanten hebben een belangrijke taak om de vrijwilligers in hun werk te begeleiden en toe te rusten. Dat gebeurt soms in een cursus, maar veel vaker in de individuele coaching op verzoek van de vrijwilliger. Het blijft nodig om nieuwe vrijwilligers voor de gemeente te vinden en op te leiden. Want ook in de toekomst zijn de vrijwilligers de rijkdom van onze gemeente.
Organisatie 
De EBG Noord Holland wordt geleid door een Oudstenraad (OR).  Elke deelgemeente heeft een Raad van Bijstand (RvB) om het werk te coördineren.
De Oudstenraad heeft  een Dagelijks Bestuur (DB) voor een efficiënte, effectieve werkwijze  ingesteld. Het DB wordt gevormd door de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris van de Oudstenraad. Elk Oudstenraad-lid heeft de verantwoordelijkheid voor minimaal één of meerdere portefeuilles.
Cultuur van EBG Noord-Holland
Wij zijn een kerk voor jong en oud, want een levende gemeenschap bestaat uit leden van alle
generaties. Onze kerkdiensten zijn in het Nederlands en wij  zingen liederen in deze taal, maar ook in het Engels en het Sranan Tongo (Surinaams). Veel van onze leden hebben hun wortels in Suriname.
In elke deelgemeente worden  er kerkdiensten gehouden. De predikant houdt eenmaal per maand in elke deelgemeente een dienst. De overige kerkdiensten worden door gastsprekers verzorgd.
In de deelgemeenten zijn een groeiend aantal groepen actief, zoals Bijbelkring, gebedsgroepen, tienergroepen, jeugdgroep, zustervereniging en seniorengroep.
De kracht van onze gemeente ligt in de kleinschaligheid. Soms lijkt  het net een hechte familie. Maar deze kleinschaligheid vraagt ook veel van de leden en vrienden: verdraagzaamheid en verbondenheid. Daarom is onze gemeente ook een oefenplaats voor deze belangrijke eigenschappen. Gods woord blijft daarin voor ons de belangrijkste inspiratie.
WAAR STAAN WIJ VOOR
Uitgangspunt voor onze visie is het document Op weg naar een visiedocument voor de Europees Continentale Broeder-Uniteit “Christus in het hart – Christus voor de wereld”. Het is een document dat ontstaan is als antwoord op de vraag wat de landelijke visie van de EBG Nederland is. De EBGN heeft een gezamenlijke visie dat te vinden is in de grondslag van de Broeder-Uniteit. Dat is ook het uitgangspunt voor onze kerkprovincie. Door verschillende landelijke ontwikkelingen ontstond de behoefte de visie van de EBGN opnieuw te bezien: hoe willen wij kerk zijn, wat is voor ons belangrijk. En heel belangrijk: hoe presenteren wij ons naar buiten.
Het visiedocument is in de vergaderingen van de Oudstenraad besproken en daaruit heeft  EBG Noord-Holland haar visie ontleend.
Onze visie is:
De EBG Noord-Holland is een kerk die mensen samen brengt en de algemene christelijke boodschap met een eigen Surinaams-Nederlands geluid verbindt.
De EBG Noord-Holland is een kerk waarin je gekend wordt als uniek mens en een persoonlijke relatie met Jezus Christus vindt en ontwikkeld.
WAT WILLEN WIJ
In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van wie wij zijn en wat onze visie is. In dit hoofdstuk wordt een toekomstbeeld gegeven voor de EBG Noord-Holland.
Momenteel staan de ‘traditionele’ kerkgemeenschappen onder druk. Maatschappelijke tendensen als individualisering e.d. leiden met name bij jongeren tot vervreemding van de kerk. Bovendien voelen jongeren zich vaak eerder aangetrokken tot ‘niet-traditionele’ geloofsgemeenschappen. Het gevolg is versnelde vergrijzing van onze kerkelijke gemeente door een teruglopend aandeel van jonge mensen.
Een vergrijzende gemeente loopt de kans een ‘uitstervende’ gemeente te worden. Het beleid van de EBG Noord-Holland zal de komende jaren dan ook gericht moeten zijn op het keren van dit tij, met andere woorden: het borgen van de continuïteit van de EBG Noord-Holland.
Het voortbestaan van de EBG Noord-Holland  is afhankelijk van een aantal noodzakelijke materiële en immateriële voorwaarden:
 • kerkelijke betrokkenheid. De EBGNH kan alleen voortbestaan als zowel jong als oud zich betrokken voelt en blijft voelen bij de kerkgemeenschap.
 • één EBGNH. Samenwerken als gemeente met 4 standplaatsen, krachten bundelen en een goede presentatie van de EBGNH moeten leiden tot win-win situaties.
Dit zijn de speerpunten van beleid voor het komend jaar. Maar vooral willen wij ook in de komende 5 jaar gemeente zijn, waarin wij samenkomen om elkaar onder het woord van God te ontmoeten, Hem te loven, elkaar bij te staan in lief en leed en geloof door te geven aan een ieder die er open voor staat.
Kerkelijke betrokkenheid
Onder kerkelijke betrokkenheid verstaan we in de eerste plaats dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor het bestaan en voortbestaan van de gemeente, o.a. tot uiting komend in de bereidheid tot het verrichten van taken. Verder dient de kerk een ‘thuis’ te zijn voor een diversiteit van mensen, betrokken te zijn op de samenleving en open te staan voor de omgeving.
De zondagse kerkdiensten zijn nog steeds de kern van ons gemeenteleven. Wij investeren veel in het organiseren van deze kerkdiensten. Ze zijn  het inhoudelijke  middelpunt van het gemeenteleven en een sociale ontmoetingsplek. Ook in de komende tijd zullen de kerkdiensten onze belangrijkste activiteit blijven. De kernwaarden zijn: uitnodigend voor gasten,  herkenbaar voor onze leden en met elementen van interactie tussen gemeente en voorganger.
Activiteiten:
De lopende activiteiten in de verschillende deelgemeenten continueren, maar ook de regionale activiteiten en kerkdiensten.  Te denken valt aan:
 • groothuisbezoeken,
 • gebedsgroepen en Bijbelstudie
 • catechese
 • vastenmaaltijden
 • zusterkringen
 • open huiskamer
 • bigi sma dey
 • advent concert
 • busreizen
 • sport- en speldag
 • bezinningsweekend
Het organiseren van en deelnemen aan activiteiten vergroten de onderlinge band en de betrokkenheid bij de gemeente.
Belangrijk in de gemeente is het monumentale kerkgebouw  in Haarlem . De deelgemeente Haarlem houdt hier haar kerkdiensten en activiteiten. Verschillende regionale vergaderingen vinden hier plaats. De verhuur van een deel van het  gebouw genereert  middelen voor ons gemeentewerk. Het is belangrijk om dit monument  goed te beheren en in stand te houden.
Pastoraat 
Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’ op elke plek en op elk moment, waarin elk gemeentelid een taak heeft. Gezien de vergrijzing van de gemeente zal het ouderenpastoraat nog meer aandacht moeten krijgen; daarnaast is het heel belangrijk dat ook de jongeren aandacht blijven krijgen.
Diaconie
Vanuit de politiek wordt geëist, dat ons land in een ‘Participatiemaatschappij’ verandert. Maar vanuit de kerken was er altijd al aandacht voor de naaste. De kerken waren en zijn sterk in de zorg voor elkaar. Dat noemen wij ‘diaconie’. Deze zorg wordt op vele manieren verleend. Maar wij zien ook, dat wij in onze gemeente niet voldoende zicht hebben op wat wij doen, waar wij kunnen helpen en waar wij in gebreke  blijven. Want mensen vragen om hulp en wij hebben soms geen antwoord daarop. Of ze durven niet te vragen, omdat zij menen dat de kerk toch niets kan doen.
Diaconie blijft daarbij niet beperkt tot de mensen uit de eigen kring. Ze is ook niet alleen ‘geven van geld’. Ze vraagt om ideeën en inzet. Maar ze geeft ook veel voldoening. En ze kan met weinig veel betekenen. Met dit onderwerp zijn wij bezig geweest  en hebben erover nagedacht wat wij als kerk voor elkaar kunnen doen.
Eén EBG Noord-Holland
Een van de vragen die ons in het afgelopen jaar bezig heeft gehouden  was: hoe kunnen wij in een tijd van minder vrijwilligers en middelen, in de vier deelgemeenten aanwezig blijven als gemeente. Wij denken dat wij op veel meer gebieden  samen moeten werken.  Toch mag dit niet ten koste gaan van ons geestelijk werk op de plaatsen die onze gemeente rijk is.
Want wij hebben een belangrijke boodschap te verkondigen: het evangelie van Jezus Christus. In Hem is God ons dichtbij gekomen. Wij willen ook dichtbij Hem blijven en mensen die gelegenheid bieden om dichtbij huis gemeente te kunnen zijn.
Activiteiten om de regionale samenwerking te bevorderen, te versterken:
 • Meer regionale diensten c.q. activiteiten organiseren
 • De identiteit van de regionale gemeente versterken
Oecumene
Door in gesprek te blijven met de andere kerken geven we blijk van elkaars verbondenheid in het geloof.
Activiteiten:
 • Actief deelnemen  in de Raad van Kerken in de regio
 • Oecumenische diensten organiseren
 • Samenwerken met regionale activiteiten
Presentatie EBGNH naar buiten toe
Het is van belang dat de EBGNH zich profileert,  zowel plaatselijk als regionaal met als doel de zichtbaarheid van de EBGNH te vergroten. Een EBG- kerk die actief is in de samenleving en in het bijzonder in de eigen regio.
Activiteiten:
 • Zichtbaarheid van de gemeente via moderne communicatiemiddelen: social media,  website ; app.
 • Vernieuwen van het kerkblad EBGNH

Download: EBG_Noord-Holland_Beleidsplan_2016-2020_tbv_website_defintief.pdf

E. Beloningsbeleid

Wij hebben geen werknemers in dienst. Onze predikant is in dienst van de Evangelische Broedergemeente Nederland. De vrijwilligers krijgen hun kosten vergoed of ontvangen een vrijwilligersvergoeding conform de wettelijke regelingen.

F. Verslag activiteiten in 2017

Het actuele jaarverslag kunt u hieronder downloaden.

Download: Jaarverslag_2017_EBG_Noord-Holland_extern.pdf

G. Voorgenomen bestedingen

Begroting 2017 en 2018 €
BATEN  2017 2018
Opbrengsten uit bezittingen  36.700 36.305
Bijdragen gemeenteleden  55.030 54.640
Opbrengsten kerkelijke activiteiten    1.555   1.000
Subsidies en overige bijdragen van derden    3.000   3.500
Totaal baten  96.285 95.445
LASTEN
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)    10.680 10.680
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk    14.200 11.710
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk    33.316 34.127
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)    35.193 26.450
Salarissen (koster, organist e.d.)             0          0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente      7.935   9.970
Lasten overige eigendommen en inventarissen         300   2.200
Totaal lasten  101.624 95.137
Resultaat (baten – lasten)   – 5.339     308

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Baten en lasten in €

BATEN 2015 2016 2017
Opbrengsten uit bezittingen 36.584    37.147    33.867
Bijdragen gemeenteleden 57.472    54.703    60.987
Opbrengsten kerkelijke activiteiten 3.901      9.220      4.712
Subsidies en overige bijdragen van derden 0      3.768      3.766
Totaal baten 97.957  104.838  103.332
LASTEN 2015  2016  2017
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 9.180      9.180     9.180
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 15.131    12.936   11.458
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 29.687    27.996   32.353
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 22.580    32.238   23.864
Salarissen (koster, organist e.d.) 0             0            0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 6.951      8.489     8.230
Lasten overige eigendommen en inventarissen 1.814         647     3.753
Totaal lasten 85.343    92.116   88.838
Resultaat (baten – lasten) 12.614    12.722   14.494
TOELICHTING De cijfers van 2016 em 2017 zijn nog voorlopig.

De plaatselijke gemeenten werven zelfstandig middelen voor de instandhouding van het kerkelijk werk. De leden van de Broedergemeente zijn verplicht een persoonlijke bijdrage aan de huishouding van de gemeente te leveren.
Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van gebouwen of geldmiddelen, al dan niet met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie voor de financiering van het kerkelijk werk. Beschikbare subsidies worden eventueel toegewezen voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat (kosten voor de predikanten) en de organisatie van kerkelijke activiteiten.
De resterende inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, en de noodzakelijke huishoudelijke uitgaven. Daaronder vallen ook de vergoeding van gemaakte kosten voor vrijwilligers.