ANBI

EBG Noord-Holland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Evangelische Broedergemeente Noord-Holland is onderdeel van de Evangelische Broedergemeente Nederland. Ze valt daarom onder de groepsbeschikking van dit kerkgenootschap. U kunt hier opzoeken dat de Evangelische Broedergemeente Nederland een ANBI status heeft.
Hieronder vind u de gegevens. Een samenvatting (standaardformulier) kunt u ook bekijken op http://anbi.ebg.nl/noordholland of via deze link.

Officiële naam: Evangelische Broedergemeente Noord-Holland

Vestigingsplaats: Haarlem

Inschrijving KvK (Utrecht): 75713365

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 82 40 87 781

Postadres (tevens bezoekersadres): Parklaan 34, 2011 KW Haarlem

(Centraal) telefoonnummer: +31 23 531 2730

E-mailadres: info(at)ebgnoordholland.nl

Opgericht op: 20 november 1983 (voorganger-gemeente Haarlem opgericht op 2 december 1744)

De Evangelische Broedergemeente Noord-Holland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Evangelische Broedergemeente in Nederland en daarmee tot de Europees-Continentale Broeder-Uniteit. Deze is op haar beurt deel van de wereldwijde Unitas Fratrum (Moravian Church). In de Kerkorde van de Europees-Continentale Broeder-Uniteit is vastgelegd (§ 1450.1): De gemeenten van de Broeder-Uniteit ontvangen door een synodebesluit hun kerkelijke rechten. In bijlage 1 bij de Kerkorde zijn de gemeenten van de kerkprovincie genoemd.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Kerkorde van de Europees-Continentale Broeder-Uniteit bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën en het toezicht voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De Kerkorde is te vinden op de website van de Evangelische Broedergemeente in Nederland (www.ebg.nl).

De Evangelische Broedergemeente in Nederland beschikt over een ANBI groepsbeschikking van de belastingdienst. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de Evangelische Broedergemeente in Nederland behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Evangelische Broedergemeente Noord-Holland.

Het bestuur heet ‘Oudstenraad’.

 Contact via e-mail:  oudstenraad(at)ebgnoordholland.nl

Samenstelling:

  • Voorzitter (een van de gekozen leden)
  • Vicevoorzitter (op dit moment is dat de predikant)
  • Secretaris
  • Penningmeester (door het Provinciaal bestuur / kerkleiding benoemd)
  • Overige leden

De eerste drie functionarissen vormen het dagelijks bestuur

Het bestuur kent vijf gekozen leden en twee ambtshalve  leden

De ambtshalve leden zijn de predikant en de penningmeester (beiden door het Provinciaal bestuur / kerkleiding benoemd)

De Oudstenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente

Onze visie (2011) is:

De EBG Noord-Holland is een kerk die mensen samen brengt en de algemene christelijke boodschap met een eigen Surinaams-Nederlands geluid verbindt.

De EBG Noord-Holland is een kerk waarin je gekend wordt als uniek mens en een persoonlijke relatie met Jezus Christus vindt en ontwikkeld.

De Evangelische Broedergemeente verwoordt in de eerste artikelen van de Kerkorde waar zij voor staat (grondslag van de Uniteit).

  • § 1 De Heer Jezus Christus roept zijn Kerk in het aanzijn, opdat zij Hem op aarde zal dienen totdat Hij komt. Daarom is de Broeder-Uniteit zich ervan bewust, in het geloof ertoe geroepen te zijn de mensen te dienen door de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Zij erkent dat deze roeping de bron van haar bestaan is en de bezieling voor haar dienst. Evenals de bron is het oogmerk en einddoel van haar bestaan gegrond op de wil van haar Heer.
  • § 51 Wij erkennen dat het de wil van de Heer is om ieder mens persoonlijk te bereiken en te roepen door zijn Geest en dat het formele lidmaatschap in een gemeente voor niemand de plaats kan innemen van de persoonlijke ontmoeting met de Heiland en ook niemand ontslaat van de verplichting tot de persoonlijke beslissing om Hem aan te nemen. Uit de Schrift leren wij echter dat het God heeft behaagd de kerk te maken tot de plaats waar Gods gemeenschap met de mens werkelijkheid wordt. Een levende gemeente is de duidelijkste getuige voor haar Heer in de wereld.

In 2012 heeft de Synode van de Europees-Continentale Broeder-Uniteit de visie op het kerkelijk werk in een visiedocument vastgesteld. U vindt dit document op de site van de Evangelische Broedergemeente in Nederland. (www.ebg.nl./ebg/visie) of hier:

Verder oriënteren wij ons aan het visiedocument (2012) van de Europees Continentale Broeder-Uniteit:

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Zij is een  Europese tak van de internationale Broeder-Uniteit. Haar wortels liggen in de Tsjechische voorreformatie en in de Hernhutter beweging  rond graaf von Zinzendorf Zij gelooft met de gehele christenheid in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart.

Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft hij ons laten  zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd  en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in hem, ook als wij falen of schuldig zijn. Hij komt ons als broeder tegemoet die ons bevrijdt. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat.

Zo willen wij graag:

Leven in veelkleurigheid. Grenzen overwinnen

In onze kerk vinden verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis. Deze veelkleurigheid vormt ons kerkelijk leven, verrijkt ons en daagt ons uit. Wij stellen ons open voor de ontmoeting met mensen die anders leven en geloven dan wijzelf. Omdat migratie een grote invloed uitoefent op onze kerk, vormen grenzen voor ons geen belemmering. Wij geven vorm aan eenheid in verscheidenheid

Leven in gemeenschap. De enkeling waarderen

Door Jezus zijn wij zusters en broeders. Zoals hij willen wij aandacht geven aan minder bedeelden en elkaar respecteren, ook in conflicten. Wij waarderen elkaar als mensen met verschillende overtuigingen, talenten en verhalen en brengen deze in onze geloofsgemeenschap in. Wij kennen geen rangen of standen.

Het geloof leven. Hoop uitstralen

Ons geloof krijgt vorm in ons dagelijks leven, in zingen, bidden en werken. De dagteksten helpen ons om het woord van God op ons leven toe te passen. Ze verbinden ons met elkaar en met christenen uit andere kerken. Onze diaconale instellingen, scholen en zendingsorganisaties zetten zich in voor anderen. Wij gaan voor gerechtigheid, vrede en het behoud van de heelheid van de schepping. Wij leggen met woord en daad getuigenis af van onze hoop en nodigen uit tot het geloof

Uit de erfenis putten. Vorm geven aan de toekomst

Talrijke geloofservaringen, kerkelijke vormen en taken zijl} ons als erfenis toevertrouwd Steeds zijn wij op zoek naar wat voor mensen van onze tijd tot zegen kan zijn. In het vertrouwen in de levende Geest van God scheppen wij nieuwe dingen. Wij bouwen niet op onszelf, maar op de beloftes van God

(Bron: Besluiten en Verklaringen van de synode van de Europees Continentale Broeder-Uniteit 2012)

Als deel van de Evangelische Broedergemeente Nederland volgen wij het beleidsplan van dit kerkgenootschap. Het beleidsplan van de Evangelische Broedergemeente in Nederland kunt u vinden via deze link: www.ebg.nl/ebg/heden/128-30-centrale-raad

Beleidsplan 2023 – 2028 – Evangelische Broedergemeente Noord-Holland:

Inleiding

De Evangelische Broedergemeente (EBG) is sinds 1744 in onze regio actief. Het was vroeger een kleine kerk met weinig leden. Lange tijd heeft zij in feite gefunctioneerd als dochtergemeente van de grotere EBG in Zeist. Maar sinds halverwege de 20e eeuw is de kerk gegroeid. In haar geschiedenis heeft zij verschillende doelgroepen gehad, maar de laatste 70 jaar waren het vooral de mensen met een Surinaamse achtergrond, die bij onze gemeente hoorden en horen. Met de komst van de leden van de EBG uit Suriname naar Nederland zijn naast Haarlem ook in Den Helder, Zaanstad, Hoorn, Alkmaar en Heerhugowaard gemeenschappen ontstaan, die met de oorspronkelijke EBG in Haarlem in 1983 tot de Evangelische Broedergemeente Noord-Holland samengevoegd werden.

Onze gemeente maakt deel uit van de Evangelische Broedergemeente Nederland. In ons werk laten we ons leiden door het visiedocument van de Europees Continentale Provincie van de EBG uit 2012 (te lezen op https://nederland.ebg.nl/ebg/visie). Voor onze gemeente hebben wij in 2011 twee uitgangspunten geformuleerd:

De EBG Noord-Holland is een kerk die de algemene christelijke boodschap verkondigt.  De EBG Noord-Holland is een kerk waarin je gekend wordt als uniek mens en een persoonlijke relatie met Jezus Christus vindt en ontwikkelt. Iedereen is welkom!

Wie zijn wij?

De meeste van onze leden zijn afkomstig uit Suriname of hebben een Surinaams-Nederlandse achtergrond. Het gemiddelde lid van de Evangelische Broedergemeente Noord-Holland is vrouw, tussen 50 en 70 jaar oud en zoekt naast een intensief professioneel en maatschappelijk leven bezinning en verdieping in het geloof. De leden zijn gehecht aan de tradities van de Evangelische Broedergemeente, vinden het behoud van de Surinaamse cultuur waardevol, maar zijn ook sterk verbonden met de hedendaagse Nederlandse normen en waarden. Wij proberen in onze activiteiten daarbij aan te sluiten.

Waar willen wij naartoe?

Kenmerkend voor de EBG Noord Holland is dat wij een regio gemeente zijn. Wij hebben één centraal bestuursorgaan, de Oudstenraad. De afstanden in de regio spelen een grote rol. De uitdaging is om eenheid als gemeente te beleven. Tegelijkertijd willen wij geestelijke ondersteuning regionaal realiseren. 

In de komende jaren willen wij aandacht geven aan:
– De jongeren die de kerk bezoeken en deel uit maken van onze kerkgemeenschap.
– Kinderen, die zich bij ons thuis voelen en op kunnen groeien.
– De senioren respecteren zodat zij in hun eigen traditie oud kunnen worden.
– Mensen die nieuw in onze gemeente komen.

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn nog steeds de belangrijkste activiteit van onze gemeente. Wij willen met de kerkdiensten inhoudelijke verdieping in het geloof bieden. Wij leggen de nadruk op een rustige sfeer, gezamenlijk zingen en bidden, kwalitatief goede verkondiging en de mogelijkheid tot sociale ontmoeting.

Er zijn drie oorzaken voor het teruglopen van het bezoek aan de kerkdiensten in onze gemeente:
1. de Covid pandemie (bezoek aan de kerkdiensten is teruggelopen)
2. de demografische veranderingen (gemeenteleden worden ouder, de jongere/jonge gezinnen krijgen te maken met sociaal maatschappelijke uitdagingen)
3. Toenemende inflatie en de hoge reiskosten voor gemeenteleden.

Kerkdiensten worden iedere zondag in Haarlem gehouden. En roulerend elke maand in Alkmaar, Hoorn, en Zaandam. Bijzondere diensten zullen in Alkmaar plaatshebben.  In 2025 en 2027 zal het kerkdienstrooster worden geëvalueerd.

Kringwerk

In de verschillende plaatsen waar veel gemeenteleden wonen bieden wij kringen aan. Wij organiseren samenkomsten voor diverse doelgroepen in de regio. Wij sluiten daarbij aan bij de reeds bestaande activiteiten. Wij willen de bijeenkomsten kleinschalig houden, maar ook leden uit andere woonplaatsen voor deze activiteiten uitnodigen.

Daarnaast zullen voor de gehele regio bijeenkomsten van de vrouwengroep, van de broederclub en van de belijdeniscatechese voor jongeren en volwassenen aangeboden worden. Voor kinderen plannen wij per jaar twee activiteiten (Sport & Speldag en Familie Adventsmiddag). Tijdens de kerkdiensten bieden wij kinderkerk/zondagsschool aan.

 Pastoraat

Naast de kringen en activiteiten blijven ook het onderlinge contact en de huisbezoeken belangrijk. Het contact met de leden en vrienden zal vanuit vier plekken door vrijwilligers onderhouden worden. De wenskaarten voor verjaardagen en met andere belangrijke persoonlijke gebeurtenissen zijn hier een onderdeel van. Voor alle pastorale vragen (o.a. bij ziekte, overlijden, persoonlijke vragen)  is de predikant de belangrijkste aanspreekpunt. De predikant heeft als taak om de vrijwilligers te begeleiden in het pastoraat.

Beleid en bestuur

Wij werken met vrijwilligers die in vier commissies de verschillende delen van het gemeentewerk uitvoeren. Het uiteindelijke doel is om met deze structuur het vrijwilligers werk laagdrempelig en administratief beheersbaar te houden.
De vier commissies zijn:
– Kerkdiensten & Kringen;
– Evenementen & Facilitaire;
– Financiën & administratie;
– Communicatie.

De oudstenraad is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het gemeentewerk.

(Oudstenraad EBGNH 7 september 2023)

Wij hebben geen werknemers in dienst. Onze predikant is in dienst van de Evangelische Broedergemeente Nederland. De vrijwilligers krijgen hun kosten vergoed of ontvangen een vrijwilligersvergoeding conform de wettelijke regelingen.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Salarisregeling van de Europees-Continentale Provincie van de Broeder-Uniteit voor predikanten in Nederland in loondienst”. U vindt die op de website van de Evangelische Broedergemeente in Nederland (www.ebg.nl).

Leden van Oudstenraden, penningmeesters en andere vrijwilligers in de gemeente ontvangen in principe geen vergoeding voor hun werk. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. In bijzondere gevallen kan een vrijwilligersvergoeding tot maximaal € 180 per maand betaald worden met een maximum van € 1800 op jaarbasis.

De Oudstenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. De verantwoordelijkheid voor alle activiteiten ligt bij de Oudstenraad.

De belangrijkste activiteiten van de gemeente zijn de diensten op de zondag, catechisatie en Bijbelstudie, kringwerk voor specifieke groepen, alsmede ambtshandelingen en de diensten voor bijzondere gebeurtenissen bij gemeenteleden aan huis.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over 2021 en 2022.

De voorgenomen bestedingen volgen de begrotingen 2022, die u eveneens hieronder kunt zien.

  begroting 2023 *** rekening 2022 rekening 2021*  
         
 baten        
Opbrengsten uit bezittingen 41.500 37.558 37.198  
Bijdragen gemeenteleden 30.00 32.108 34.765  
Opbrengsten kerkelijke activiteiten              
Subsidies en overige bijdragen van derden 42.300 36.796 26.412  

                                                                                                                                  Totaal baten

 

 

  113.800 106.462 98.357  
       
lasten        
Bestedingen Pastoraal (predikant en kerkelijke werkers)       500 667 2.246  
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 50.000 46.656 48.601  
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk      
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 30.000 25.780  8.874  
Salarissen (koster, organist e.d.)    
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 17.200 22.138 23.772  
Lasten overige eigendommen en inventarissen  
                                                                                                                                                                    Totaal lasten

97.000 95.251 83.494  

 


16.100

 

 

11.211

 

 

14.881

 
Resultaat (baten – lasten)  

*** : ook mag bij de begroting volstaan worden met de voorgenomen bestedingen

*: optioneel om deze cijfers toe te voegen.

Toelichting

De cijfers voor 2022 zijn nog voorlopig.

De plaatselijke gemeenten werven zelfstandig middelen voor de instandhouding van het kerkelijk werk. De leden van de Broedergemeente zijn verplicht een persoonlijke bijdrage aan de huishouding van de gemeente te leveren. Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen, al dan niet met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie voor de financiering van het kerkelijk werk. Beschikbare subsidies worden eventueel toegewezen voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat (kosten voor de predikanten) en de organisatie van kerkelijke activiteiten. De resterende inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, en de noodzakelijke huishoudelijke uitgaven. In een enkel geval behoren tot de uitgaven ook kosten voor ander personeel (bijvoorbeeld koster en organist) en de vergoeding van gemaakte kosten voor vrijwilligers.

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.