ANBI

EBG Noord-Holland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Evangelische Broedergemeente Noord-Holland is onderdeel van de Evangelische Broedergemeente Nederland. Ze valt daarom onder de groepsbeschikking van dit kerkgenootschap. U kunt hier opzoeken dat de Evangelische Broedergemeente Nederland een ANBI status heeft.
Hieronder vind u de gegevens. Een samenvatting (standaardformulier) kunt u ook bekijken op http://anbi.ebg.nl/noordholland of via deze link.

Officiële naam: Evangelische Broedergemeente Noord-Holland

Vestigingsplaats: Haarlem

Inschrijving KvK (Utrecht): 75713365

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 82 40 87 781

Postadres (tevens bezoekersadres): Parklaan 34, 2011 KW Haarlem

(Centraal) telefoonnummer: +31 23 531 2730

E-mailadres: info(at)ebgnoordholland.nl

Opgericht op: 20 november 1983 (voorganger-gemeente Haarlem opgericht op 2 december 1744)

Het bestuur heet ‘Oudstenraad’.

 Contact via e-mail:  oudstenraad(at)ebgnoordholland.nl

Samenstelling:

  • Voorzitter (een van de gekozen leden)
  • Vicevoorzitter (op dit moment is dat de predikant
  • Secretaris (een van de gekozen leden)
  • Penningmeester (door het Provinciaal bestuur / kerkleiding benoemd)
  • Overige leden

De eerste drie functionarissen vormen het dagelijks bestuur

Het bestuur kent acht gekozen leden en twee ambtshalve  leden

De gekozen leden zijn Twee leden uit elke deelgemeente: Alkmaar eo, Haarlem, Hoorn en Zaanstad

(op dit moment is een plaats niet ingevuld)

De ambtshalve leden zijn de predikant en de penningmeester (beiden door het Provinciaal bestuur / kerkleiding benoemd)

Onze visie (2011) is:

De EBG Noord-Holland is een kerk die mensen samen brengt en de algemene christelijke boodschap met een eigen Surinaams-Nederlands geluid verbindt.

De EBG Noord-Holland is een kerk waarin je gekend wordt als uniek mens en een persoonlijke relatie met Jezus Christus vindt en ontwikkeld.

Verder oriënteren wij ons aan het visiedocument (2012) van de Europees Continentale Broeder-Uniteit:

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Zij is een  Europese tak van de internationale Broeder-Uniteit. Haar wortels liggen in de Tsjechische voorreformatie en in de Hernhutter beweging  rond graaf von Zinzendorf Zij gelooft met de gehele christenheid in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart.

Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft hij ons laten  zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd  en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in hem, ook als wij falen of schuldig zijn. Hij komt ons als broeder tegemoet die ons bevrijdt. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat.

Zo willen wij graag:

Leven in veelkleurigheid. Grenzen overwinnen

In onze kerk vinden verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis. Deze veelkleurigheid vormt ons kerkelijk leven, verrijkt ons en daagt ons uit. Wij stellen ons open voor de ontmoeting met mensen die anders leven en geloven dan wijzelf. Omdat migratie een grote invloed uitoefent op onze kerk, vormen grenzen voor ons geen belemmering. Wij geven vorm aan eenheid in verscheidenheid

Leven in gemeenschap. De enkeling waarderen

Door Jezus zijn wij zusters en broeders. Zoals hij willen wij aandacht geven aan minder bedeelden en elkaar respecteren, ook in conflicten. Wij waarderen elkaar als mensen met verschillende overtuigingen, talenten en verhalen en brengen deze in onze geloofsgemeenschap in. Wij kennen geen rangen of standen.

Het geloof leven. Hoop uitstralen

Ons geloof krijgt vorm in ons dagelijks leven, in zingen, bidden en werken. De dagteksten helpen ons om het woord van God op ons leven toe te passen. Ze verbinden ons met elkaar en met christenen uit andere kerken. Onze diaconale instellingen, scholen en zendingsorganisaties zetten zich in voor anderen. Wij gaan voor gerechtigheid, vrede en het behoud van de heelheid van de schepping. Wij leggen met woord en daad getuigenis af van onze hoop en nodigen uit tot het geloof

Uit de erfenis putten. Vorm geven aan de toekomst

Talrijke geloofservaringen, kerkelijke vormen en taken zijl} ons als erfenis toevertrouwd Steeds zijn wij op zoek naar wat voor mensen van onze tijd tot zegen kan zijn. In het vertrouwen in de levende Geest van God scheppen wij nieuwe dingen. Wij bouwen niet op onszelf, maar op de beloftes van God

(Bron: Besluiten en Verklaringen van de synode van de Europees Continentale Broeder-Uniteit 2012)

Als deel van de Evangelische Broedergemeente Nederland volgen wij het beleidsplan van dit kerkgenootschap. U vind dit beleidsplan hier. Aanvullend op dit beleidsplan lees hieronder het beleidsplan van onze gemeente:

Inleiding
De Evangelische Broedergemeente (EBG) is sinds 1744 in onze regio actief. Het was vroeger een kleine kerk met weinig leden. Lange tijd heeft zij in feite gefunctioneerd als dochtergemeente van de grotere EBG in Zeist. Maar sinds halverwege de 20e eeuw is de kerk gegroeid. In haar geschiedenis heeft zij verschillende doelgroepen gehad, maar de laatste 70 jaar waren het vooral de mensen met een Surinaamse achtergrond, die bij onze gemeente hoorden en horen. Met de komst van de leden van de EBG uit Suriname naar Nederland zijn naast Haarlem ook in Den Helder, Zaanstad, Hoorn, Alkmaar en Heerhugowaard gemeenschappen ontstaan, die met de oorspronkelijke EBG in Haarlem in 1983 tot de Evangelische Broedergemeente Noord-Holland samengevoegd werden.
Onze gemeente maakt deel uit van de Evangelische Broedergemeente. In ons werk laten we ons leiden door het visiedocument van de Europees Continentale kerkprovincie van de EBG uit 2012 (zie onder doelstellingen en visie). Voor onze gemeente hebben wij in 2011 twee uitgangspunten geformuleerd:
De EBG Noord-Holland is een kerk die mensen samenbrengt en de algemene christelijke boodschap met een eigen Surinaams-Nederlands geluid verbindt.
De EBG Noord-Holland is een kerk waarin je gekend wordt als uniek mens en een persoonlijke relatie met Jezus Christus vindt en ontwikkelt.
In het vorige beleidsplan van 2016 tot 2020 hebben wij de ambitie uitgesproken om de bestaande vier deelgemeenten Alkmaar eo, Haarlem, Hoorn en Zaanstad steeds meer samen te laten groeien tot een Evangelische Broedergemeente Noord-Holland. In de afgelopen tijd heeft dat in de activiteiten en in het bestuurlijk werk vorm gekregen. Maar dit proces is nog lang niet afgesloten. We zullen in dit beleidsplan daarmee doorgaan en in het vervolg beschrijven, welke stappen wij ondernemen op het vlak van de kerkdiensten, van de kringactiviteiten, van het pastoraat en van het bestuur en beleid.
Zoals al aangegeven zijn de meeste van onze leden afkomstig uit Suriname of hebben een Surinaams- Nederlandse achtergrond. Het typische lid van de Evangelische Broedergemeente Noord-Holland is vrouw, tussen 50 en 70 jaar oud en zoekt naast een intensief professioneel en maatschappelijk leven bezinning en verdieping in het geloof. De leden zijn gehecht aan de tradities van de Evangelische Broedergemeente, vinden het behoud van de Surinaamse cultuur waardevol, maar zijn ook sterk verbonden met de hedendaagse Nederlandse normen en waarden. Wij proberen in onze activiteiten daarbij aan te sluiten.
Dit beleidsplan in een tijdelijke. In 2021 zal een predikantswisseling plaatsvinden. De Oudstenraad heeft daarom vooral de taak om deze wisseling in goede banen te leiden. Samen met de nieuwe predikant zal dan een nieuw beleidsplan voor de jaren 2023 tot en met 2028 uitgewerkt worden.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zijn nog steeds de belangrijkste activiteit van onze gemeente. Wij willen de kerkdiensten in inhoud en vorm aantrekkelijk en aansprekend houden. Veel nadruk leggen wij op een rustige sfeer, gezamenlijk zingen en bidden, kwalitatief goede verkondiging en de mogelijkheid tot sociale ontmoeting. Omdat in de laatste jaren het bezoek aan de kerkdiensten in alle deelgemeenten teruggelopen is, hebben wij besloten om ons op twee plekken voor de kerkdienst te beperken. Met ingang van 2021 zijn er kerkdiensten in Haarlem (iedere zondag) en Alkmaar-Noord (twee keer per maand). In de komende twee jaar zal dit nieuwe rooster ingevoerd en regelmatig geëvalueerd worden.

Kringwerk
In de verschillende plaatsen waar veel gemeenteleden wonen bieden wij kringen aan. Wij concentreren ons in de komende twee jaar op Alkmaar, Haarlem, Hoorn en Zaandam en organiseren samenkomsten voor diverse doelgroepen. Wij sluiten daarbij aan bij de reeds bestaande activiteiten, die na de corona-crisis weer opgestart kunnen worden. Concreet betekent dit, dat wij het Groothuisbezoek in de regio Alkmaar, de Huiskamerbijeenkomsten in Hoorn, de gebedsgroep in Zaandam en het koor met de daarbij horende sociale activiteiten in Haarlem voortzetten. Wij willen deze bijeenkomsten kleinschalig houden, maar ook leden uit andere woonplaatsen voor deze activiteiten uitnodigen.
Daarnaast zullen voor de gehele regio bijeenkomsten van de vrouwengroep, van de broederclub en van de belijdeniscatechese voor jongeren en volwassenen aangeboden worden. Voor kinderen plannen wij per jaar drie activiteiten op een zaterdag en tijdens de kerkdiensten op de eerste zondag van de maand een kinderkerk/zondagsschool.
Drie grotere activiteiten zullen dit aanbod aanvullen: een sport- en spelmiddag eind augustus, een bezinningsdag of -weekend begin november en een gospelconcert in december.

Pastoraat
Naast de kringen en activiteiten blijven ook het onderlinge contact en de huisbezoeken belangrijk. Het contact met de leden en vrienden zal vanuit vier plekken door vrijwilligers onderhouden worden. De wenskaarten voor verjaardagen en met andere belangrijke persoonlijke gebeurtenissen zijn hier een onderdeel van. Voor het pastoraat bij ziekte, overlijden en rouw is de predikant of de tijdelijke vervanger de belangrijkste aanspreekpersoon.
In de periode van dit beleidsplan ligt de nadruk op het werven en begeleiden van de vrijwilligers in het pastoraat.

Beleid en bestuur
De vier raden van bijstand zullen in de komende twee jaar verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen zes teams van vrijwilligers die de verschillende delen van het gemeentewerk uitvoeren. De zes teams zijn: organisatie kerkdiensten, kringen en pastoraat, evenementen en studie, facilitaire diensten, financiën en administratie, communicatie. De Oudstenraad zal deze transitie leiden. Dit model is uitvoerig in een notitie beschreven en zal nu geïmplementeerd worden.

(Oudstenraad EBGNH op 11 maart 2021)

Wij hebben geen werknemers in dienst. Onze predikant is in dienst van de Evangelische Broedergemeente Nederland. De vrijwilligers krijgen hun kosten vergoed of ontvangen een vrijwilligersvergoeding conform de wettelijke regelingen.

Het actuele jaarverslag kunt u hieronder downloaden.

Jaarverslag EBG Noord-Holland  2020 (extern)

Begroting voor: €

 BATEN 2019 2020 2021
 Opbrengsten uit bezittingen 36.516 38.171 37.000
 Bijdragen gemeenteleden 49.160 56.342 45.525
 Subsidies en overige bijdragen van derden   3.800   3.766 3.766
 Totaal baten 89.476  89.279 86.291
 LASTEN     
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)9.180 9.180 9.200
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk12.121 10.410 11.882
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 33.447 33.461 34.868
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 23.587 31.685 17.200
 Lasten overige eigendommen en inventarissen 1.750 1.100 3.000
 Salarissen (koster, organist e.d.)0 0 0
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente10.780 11.695 12.500
 Totaal lasten90.865 97.531 88.650
       
 Resultaat (baten – lasten)– 1.389  748 – 2.359

Baten en lasten in €

BATEN 20192020
Opbrengsten uit bezittingen 

37.589

37.373

Bijdragen gemeenteleden 

60.644

54.020

Subsidies en overige bijdragen van derden 

3.766

3.677

Totaal baten 

101.999

95.159

LASTEN   
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 9.1809.180
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 13.5198.301
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 

35.022

34.168

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 

20.340

13.980

Lasten overige eigendommen en inventarissen 

756

1.625

Salarissen (koster, organist e.d.) 

0

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 

13.087

13.049

Totaal lasten 

93.647

81.867

Resultaat (baten – lasten 

10.095

14.856

 
TOELICHTING

De cijfers van 2020 zijn nog voorlopig.

De plaatselijke gemeenten werven zelfstandig middelen voor de instandhouding van het kerkelijk werk. De leden van de Broedergemeente zijn verplicht een persoonlijke bijdrage aan de huishouding van de gemeente te leveren.

Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van gebouwen of geldmiddelen, al dan niet met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie voor de financiering van het kerkelijk werk. Beschikbare subsidies worden eventueel toegewezen voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat (kosten voor de predikanten) en de organisatie van kerkelijke activiteiten.

De resterende inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, en de noodzakelijke huishoudelijke uitgaven. Daaronder vallen ook de vergoeding van gemaakte kosten voor vrijwilligers.

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.