ANBI

EBG Noord-Holland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Evangelische Broedergemeente Noord-Holland is onderdeel van de Evangelische Broedergemeente Nederland. Ze valt daarom onder de groepsbeschikking van dit kerkgenootschap. U kunt hier opzoeken dat de Evangelische Broedergemeente Nederland een ANBI status heeft.
Hieronder vind u de gegevens. Een samenvatting kunt u ook bekijken op http://anbi.ebg.nl/noordholland.

Officiële naam: Evangelische Broedergemeente Noord-Holland

Vestigingsplaats: Haarlem

Inschrijving KvK (Utrecht): 75713365

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 82 40 87 781

Postadres (tevens bezoekersadres): Parklaan 34, 2011 KW Haarlem

(Centraal) telefoonnummer (predikant): +31 6 3038 3882

E-mailadres: info(at)ebgnoordholland.nl

Opgericht op: 20 november 1983 (voorganger-gemeente Haarlem opgericht op 2 december 1744)

Het bestuur heet ‘Oudstenraad’.

 Contact via e-mail:  oudstenraad(at)ebgnoordholland.nl

Samenstelling:

 • Voorzitter (een van de gekozen leden)
 • Vicevoorzitter (op dit moment is dat de predikant
 • Secretaris (een van de gekozen leden)
 • Penningmeester (door het Provinciaal bestuur / kerkleiding benoemd)
 • Overige leden

De eerste drie functionarissen vormen het dagelijks bestuur

Het bestuur kent acht gekozen leden en twee ambtshalve  leden

De gekozen leden zijn Twee leden uit elke deelgemeente: Alkmaar eo, Haarlem, Hoorn en Zaanstad

(op dit moment is een plaats niet ingevuld)

De ambtshalve leden zijn de predikant en de penningmeester (beiden door het Provinciaal bestuur / kerkleiding benoemd)

Onze visie (2011) is:

De EBG Noord-Holland is een kerk die mensen samen brengt en de algemene christelijke boodschap met een eigen Surinaams-Nederlands geluid verbindt.

De EBG Noord-Holland is een kerk waarin je gekend wordt als uniek mens en een persoonlijke relatie met Jezus Christus vindt en ontwikkeld.

Verder oriënteren wij ons aan het visiedocument (2012) van de Europees Continentale Broeder-Uniteit:

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Zij is een  Europese tak van de internationale Broeder-Uniteit. Haar wortels liggen in de Tsjechische voorreformatie en in de Hernhutter beweging  rond graaf von Zinzendorf Zij gelooft met de gehele christenheid in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart.

Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft hij ons laten  zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd  en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in hem, ook als wij falen of schuldig zijn. Hij komt ons als broeder tegemoet die ons bevrijdt. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat.

Zo willen wij graag:

Leven in veelkleurigheid. Grenzen overwinnen

In onze kerk vinden verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis. Deze veelkleurigheid vormt ons kerkelijk leven, verrijkt ons en daagt ons uit. Wij stellen ons open voor de ontmoeting met mensen die anders leven en geloven dan wijzelf. Omdat migratie een grote invloed uitoefent op onze kerk, vormen grenzen voor ons geen belemmering. Wij geven vorm aan eenheid in verscheidenheid

Leven in gemeenschap. De enkeling waarderen

Door Jezus zijn wij zusters en broeders. Zoals hij willen wij aandacht geven aan minder bedeelden en elkaar respecteren, ook in conflicten. Wij waarderen elkaar als mensen met verschillende overtuigingen, talenten en verhalen en brengen deze in onze geloofsgemeenschap in. Wij kennen geen rangen of standen.

Het geloof leven. Hoop uitstralen

Ons geloof krijgt vorm in ons dagelijks leven, in zingen, bidden en werken. De dagteksten helpen ons om het woord van God op ons leven toe te passen. Ze verbinden ons met elkaar en met christenen uit andere kerken. Onze diaconale instellingen, scholen en zendingsorganisaties zetten zich in voor anderen. Wij gaan voor gerechtigheid, vrede en het behoud van de heelheid van de schepping. Wij leggen met woord en daad getuigenis af van onze hoop en nodigen uit tot het geloof

Uit de erfenis putten. Vorm geven aan de toekomst

Talrijke geloofservaringen, kerkelijke vormen en taken zijl} ons als erfenis toevertrouwd Steeds zijn wij op zoek naar wat voor mensen van onze tijd tot zegen kan zijn. In het vertrouwen in de levende Geest van God scheppen wij nieuwe dingen. Wij bouwen niet op onszelf, maar op de beloftes van God

(Bron: Besluiten en Verklaringen van de synode van de Europees Continentale Broeder-Uniteit 2012)

Als deel van de Evangelische Broedergemeente Nederland volgen wij het beleidsplan van dit kerkgenootschap. U vind dit beleidsplan hier. Aanvullend op dit beleidsplan lees hieronder het beleidsplan van onze gemeente:

De Evangelische Broedergemeente Noord-Holland is een regionale gemeente en bestaat uit vier deelgemeenten. Deze gemeenten  zijn: Alkmaar e.o., Haarlem, Hoorn en Zaanstad. Verder is er één predikant die in alle vier de deelgemeenten werkzaam is en vanuit het Provinciaal Bestuur (kerkleiding) in de gehele EBG Noord-Holland is beroepen. Dat maakt hem tot een verbindende schakel tussen de vier deelgemeenten, maar ook tot een belichaming van de regionale gemeente.

Het gemeenteleven wordt voor een groot deel gedragen door de vrijwilligers. Zij werken in alle delen van het pastorale werk, ook als voorgangers in kerkdiensten. De pastorale werker en de predikanten hebben een belangrijke taak om de vrijwilligers in hun werk te begeleiden en toe te rusten. Dat gebeurt soms in een cursus, maar veel vaker in de individuele coaching op verzoek van de vrijwilliger. Het blijft nodig om nieuwe vrijwilligers voor de gemeente te vinden en op te leiden. Want ook in de toekomst zijn de vrijwilligers de rijkdom van onze gemeente.

Organisatie 

De EBG Noord Holland wordt geleid door een Oudstenraad (OR).  Elke deelgemeente heeft een Raad van Bijstand (RvB) om het werk te coördineren.

De Oudstenraad heeft  een Dagelijks Bestuur (DB) voor een efficiënte, effectieve werkwijze  ingesteld. Het DB wordt gevormd door de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris van de Oudstenraad. Elk Oudstenraad-lid heeft de verantwoordelijkheid voor minimaal één of meerdere portefeuilles.

Cultuur van EBG Noord-Holland

Wij zijn een kerk voor jong en oud, want een levende gemeenschap bestaat uit leden van alle generaties. Onze kerkdiensten zijn in het Nederlands en wij  zingen liederen in deze taal, maar ook in het Engels en het Sranan Tongo (Surinaams). Veel van onze leden hebben hun wortels in Suriname.

In elke deelgemeente worden  er kerkdiensten gehouden. De predikant houdt eenmaal per maand in elke deelgemeente een dienst. De overige kerkdiensten worden door gastsprekers verzorgd.

In de deelgemeenten zijn een groeiend aantal groepen actief, zoals Bijbelkring, gebedsgroepen, tienergroepen, jeugdgroep, zustervereniging en seniorengroep.

De kracht van onze gemeente ligt in de kleinschaligheid. Soms lijkt  het net een hechte familie. Maar deze kleinschaligheid vraagt ook veel van de leden en vrienden: verdraagzaamheid en verbondenheid. Daarom is onze gemeente ook een oefenplaats voor deze belangrijke eigenschappen. Gods woord blijft daarin voor ons de belangrijkste inspiratie.

Waar staan wij voor

Uitgangspunt voor onze visie is het document Op weg naar een visiedocument voor de Europees Continentale Broeder-Uniteit “Christus in het hart – Christus voor de wereld”. Het is een document dat ontstaan is als antwoord op de vraag wat de landelijke visie van de EBG Nederland is. De EBGN heeft een gezamenlijke visie dat te vinden is in de grondslag van de Broeder-Uniteit. Dat is ook het uitgangspunt voor onze kerkprovincie. Door verschillende landelijke ontwikkelingen ontstond de behoefte de visie van de EBGN opnieuw te bezien: hoe willen wij kerk zijn, wat is voor ons belangrijk. En heel belangrijk: hoe presenteren wij ons naar buiten.

Het visiedocument is in de vergaderingen van de Oudstenraad besproken en daaruit heeft  EBG Noord-Holland haar visie ontleend. (zie verder onder doelstelling en visie)

Wat willen wij

In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van wie wij zijn en wat onze visie is. In dit hoofdstuk wordt een toekomstbeeld gegeven voor de EBG Noord-Holland.

Momenteel staan de ‘traditionele’ kerkgemeenschappen onder druk. Maatschappelijke tendensen als individualisering e.d. leiden met name bij jongeren tot vervreemding van de kerk. Bovendien voelen jongeren zich vaak eerder aangetrokken tot ‘niet-traditionele’ geloofsgemeenschappen. Het gevolg is versnelde vergrijzing van onze kerkelijke gemeente door een teruglopend aandeel van jonge mensen.

Een vergrijzende gemeente loopt de kans een ‘uitstervende’ gemeente te worden. Het beleid van de EBG Noord-Holland zal de komende jaren dan ook gericht moeten zijn op het keren van dit tij, met andere woorden: het borgen van de continuïteit van de EBG Noord-Holland.

Het voortbestaan van de EBG Noord-Holland  is afhankelijk van een aantal noodzakelijke materiële en immateriële voorwaarden:

 • kerkelijke betrokkenheid. De EBGNH kan alleen voortbestaan als zowel jong als oud zich betrokken voelt en blijft voelen bij de kerkgemeenschap.
 • één EBGNH. Samenwerken als gemeente met 4 standplaatsen, krachten bundelen en een goede presentatie van de EBGNH moeten leiden tot win-win situaties.

Dit zijn de speerpunten van beleid voor het komend jaar. Maar vooral willen wij ook in de komende 5 jaar gemeente zijn, waarin wij samenkomen om elkaar onder het woord van God te ontmoeten, Hem te loven, elkaar bij te staan in lief en leed en geloof door te geven aan een ieder die er open voor staat.

Kerkelijke betrokkenheid

Onder kerkelijke betrokkenheid verstaan we in de eerste plaats dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor het bestaan en voortbestaan van de gemeente, o.a. tot uiting komend in de bereidheid tot het verrichten van taken. Verder dient de kerk een ‘thuis’ te zijn voor een diversiteit van mensen, betrokken te zijn op de samenleving en open te staan voor de omgeving.

De zondagse kerkdiensten zijn nog steeds de kern van ons gemeenteleven. Wij investeren veel in het organiseren van deze kerkdiensten. Ze zijn  het inhoudelijke  middelpunt van het gemeenteleven en een sociale ontmoetingsplek. Ook in de komende tijd zullen de kerkdiensten onze belangrijkste activiteit blijven. De kernwaarden zijn: uitnodigend voor gasten,  herkenbaar voor onze leden en met elementen van interactie tussen gemeente en voorganger.

De lopende activiteiten in de verschillende deelgemeenten continueren, maar ook de regionale activiteiten en kerkdiensten.  Te denken valt aan:

 • groothuisbezoeken,
 • gebedsgroepen en Bijbelstudie
 • catechese
 • vastenmaaltijden
 • zusterkringen
 • open huiskamer
 • bigi sma dey
 • advent concert
 • busreizen
 • sport- en speldag
 • bezinningsweekend

Het organiseren van en deelnemen aan activiteiten vergroten de onderlinge band en de betrokkenheid bij de gemeente.

Belangrijk in de gemeente is het monumentale kerkgebouw  in Haarlem. De deelgemeente Haarlem houdt hier haar kerkdiensten en activiteiten. Verschillende regionale vergaderingen vinden hier plaats. De verhuur van een deel van het  gebouw genereert  middelen voor ons gemeentewerk. Het is belangrijk om dit monument  goed te beheren en in stand te houden.

Pastoraat 

Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’ op elke plek en op elk moment, waarin elk gemeentelid een taak heeft. Gezien de vergrijzing van de gemeente zal het ouderenpastoraat nog meer aandacht moeten krijgen; daarnaast is het heel belangrijk dat ook de jongeren aandacht blijven krijgen.

Diaconie

Vanuit de politiek wordt geëist, dat ons land in een ‘Participatiemaatschappij’ verandert. Maar vanuit de kerken was er altijd al aandacht voor de naaste. De kerken waren en zijn sterk in de zorg voor elkaar. Dat noemen wij ‘diaconie’. Deze zorg wordt op vele manieren verleend. Maar wij zien ook, dat wij in onze gemeente niet voldoende zicht hebben op wat wij doen, waar wij kunnen helpen en waar wij in gebreke  blijven. Want mensen vragen om hulp en wij hebben soms geen antwoord daarop. Of ze durven niet te vragen, omdat zij menen dat de kerk toch niets kan doen.

Diaconie blijft daarbij niet beperkt tot de mensen uit de eigen kring. Ze is ook niet alleen ‘geven van geld’. Ze vraagt om ideeën en inzet. Maar ze geeft ook veel voldoening. En ze kan met weinig veel betekenen. Met dit onderwerp zijn wij bezig geweest  en hebben erover nagedacht wat wij als kerk voor elkaar kunnen doen.

Eén EBG Noord-Holland

Een van de vragen die ons in het afgelopen jaar bezig heeft gehouden  was: hoe kunnen wij in een tijd van minder vrijwilligers en middelen, in de vier deelgemeenten aanwezig blijven als gemeente. Wij denken dat wij op veel meer gebieden  samen moeten werken.  Toch mag dit niet ten koste gaan van ons geestelijk werk op de plaatsen die onze gemeente rijk is.

Want wij hebben een belangrijke boodschap te verkondigen: het evangelie van Jezus Christus. In Hem is God ons dichtbij gekomen. Wij willen ook dichtbij Hem blijven en mensen die gelegenheid bieden om dichtbij huis gemeente te kunnen zijn.

Activiteiten om de regionale samenwerking te bevorderen, te versterken:

 • Meer regionale diensten c.q. activiteiten organiseren
 • De identiteit van de regionale gemeente versterken
Oecumene

Door in gesprek te blijven met de andere kerken geven we blijk van elkaars verbondenheid in het geloof.

Activiteiten:

 • Actief deelnemen  in de Raad van Kerken in de regio
 • Oecumenische diensten organiseren
 • Samenwerken met regionale activiteiten
Presentatie EBGNH naar buiten toe

Het is van belang dat de EBGNH zich profileert,  zowel plaatselijk als regionaal met als doel de zichtbaarheid van de EBGNH te vergroten. Een EBG- kerk die actief is in de samenleving en in het bijzonder in de eigen regio.

Activiteiten:

 • Zichtbaarheid van de gemeente via moderne communicatiemiddelen: social media,  website ; app.
 • Vernieuwen van het kerkblad EBGNH

Wij hebben geen werknemers in dienst. Onze predikant is in dienst van de Evangelische Broedergemeente Nederland. De vrijwilligers krijgen hun kosten vergoed of ontvangen een vrijwilligersvergoeding conform de wettelijke regelingen.

Het actuele jaarverslag kunt u hieronder downloaden.

Jaarverslag EBG Noord-Holland  2019 (extern)

Begroting 2018 t/m 2020 €


BATEN  2018
2019
2020

Opbrengsten uit bezittingen  36.305
36.516
38.171

Bijdragen gemeenteleden  54.640
49.160
56.342

Opbrengsten kerkelijke activiteiten    1.000
     950
1.680

Subsidies en overige bijdragen van derden    3.500
  3.800
3.766

Totaal baten  95.445
90.426
99.959

LASTEN

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 10.680
9.180
9.180

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  11.710
13.071
12.090

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  34.127
33.447
33.461

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   26.450
23.587
31.685

Salarissen (koster, organist e.d.) 0
0
0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 9.970
10.780
11.695

Lasten overige eigendommen en inventarissen 2.200
  1.750
1.100
Totaal lasten 95.137
91.815
99.211
Resultaat (baten – lasten) 308
– 1.389
748

Baten en lasten in €

BATEN201720182019
Opbrengsten uit bezittingen

33.867

39.611

37.589

Bijdragen gemeenteleden

60.978

57.887

60.616

Opbrengsten kerkelijke activiteiten

4.712

2.143

1.632

Subsidies en overige bijdragen van derden

3.766

3.766

3.766

Totaal baten

103.332

103.407

103.603

LASTEN 2017 20182019
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

9.180

9.180

9.180

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

11.458

12.993

15.262

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

32.353

34.216

35.022

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

23.864

56.253

20.340

Salarissen (koster, organist e.d.)

0

0

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

8.230

10.558

13.087

Lasten overige eigendommen en inventarissen

3.753

680

756

Totaal lasten

88.838

123.880

93.647

Resultaat (baten – lasten)

14.494

– 20.473

9.956

 
TOELICHTING

De cijfers van  2018 zijn nog voorlopig.

De plaatselijke gemeenten werven zelfstandig middelen voor de instandhouding van het kerkelijk werk. De leden van de Broedergemeente zijn verplicht een persoonlijke bijdrage aan de huishouding van de gemeente te leveren.

Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van gebouwen of geldmiddelen, al dan niet met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie voor de financiering van het kerkelijk werk. Beschikbare subsidies worden eventueel toegewezen voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat (kosten voor de predikanten) en de organisatie van kerkelijke activiteiten.

De resterende inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, en de noodzakelijke huishoudelijke uitgaven. Daaronder vallen ook de vergoeding van gemaakte kosten voor vrijwilligers.

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.